UBND xã - thị trấn
20:55, 01/07/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1.  UBND Thị trấn Ngô Mây:

Diện tích: 7,61 Km2, dân số: 11.090 người, bao gồm 1 thôn và 9 khu phố: Thôn An Hành Tây; Khu An Bình, An Hòa, An Khương, An Kim, An Kiều, An Ninh, An Phú, An Phong, An Thọ.

   + Chủ tịch:                                                           Phạm Dũng Luận

   + Phó Chủ tịch:                                                 Nguyễn Thị Kim Chung

2. UBND xã Cát Trinh:

Diện tích: 47,68 Km2, dân số: 13.347 người, bao gồm 04 thôn: An Đức, Phú Kim, Phú Nhơn, Phong An.

   + Chủ tịch:                                                             Nguyễn Thị Cẩm

   + Phó Chủ tịch:                                                      Nguyễn Văn Dư

   + Phó Chủ tịch:                                                     Nguyễn Trung Tín

3. UBND xã Cát Tân:

 Diện tích: 28,05 Km2, dân số: 16.698 người, bao gồm 07 thôn: Bình Đức, Hữu Hạnh, Hòa Dõng, Kiều An, Kiều Huyên, Tân Hòa, Tân Lệ.

   + Chủ tịch:                                                           Trần Công Tòng

   + Phó Chủ tịch:                                                   Huỳnh Ngọc Chức

   + Phó Chủ tịch:                                                   Hà Văn Sương

4. UBND xã Cát Tường:

Diện tích: 29,23 Km2, dân số: 16.957 người, bao gồm 09 thôn: Chánh Hòa, Chánh Lạc, Chánh Liêm, Chánh Lý, Kiều Đông, Phú Gia, Tường Sơn, Xuân An, Xuân Quang.

   + Chủ tịch:                                                          Nguyễn Kế Sinh

   + Phó Chủ tịch:                                                   Đặng Văn Được

   + Phó Chủ tịch:                                                  Nguyễn Văn Hùng

5.  UBND xã Cát Nhơn:

Diện tích: 38,68 Km2, dân số: 9.877 người, bao gồm 09 thôn: Đại Ân, Đại Hữu, Đại Hào, Đại Lợi, An Nông, Chánh Mẫn, Chánh Nhơn, Liên Trì, Trung Bình.

   + Chủ tịch:                                                           Nguyễn Vũ Bằng

   + Phó Chủ tịch:                                                  Nguyễn Thanh Tuấn     
   + Phó Chủ tịch:                                                 Lê Văn Bằng

6. UBND xã Cát Hưng:

Diện tích: 41,38 Km2, dân số: 7.586 người, bao gồm 06 thôn: Hội Lộc, Hưng Mỹ 1, Hưng Mỹ 2, Lộc Khánh, Mỹ Long, Mỹ Thuận.

   + Chủ tịch:                                                            Võ Ngọc Thương

   +  Phó Chủ tịch:                                                   Đỗ Xuân Tú

7. UBND xã Cát Thắng:

Diện tích: 8,54 Km2, dân số: 7.864 người, bao gồm 05 thôn: Hưng Trị, Long Hậu, Mỹ Bình, Phú Giáo, Vĩnh Phú.

   + Chủ tịch:                                                            Nguyễn Văn Tài

   + Phó Chủ tịch:                                                    Phan Văn Bảo 
   + Phó Chủ tịch:                                                    Lê Công Phúc

8. UBND xã Cát Chánh:

Diện tích: 11,7 Km2, dân số: 6.396 người, bao gồm 05 thôn: Chánh Định, Chánh Hữu, Chánh Hội, Phú Hậu, Vân Triêm.

   + Chủ tịch:                                                             Đinh Hữu

   + Phó Chủ tịch:                                                    Lương Ngọc Tấn

9. UBND thị trấn Cát Tiến:

Diện tích: 17,42 Km2, dân số: 11.468 người, bao gồm 07 thôn: Chánh Đạt, Phương Phi, Phương Thái, Phú Hậu, Tân Tiến, Trường Thạnh, Trung Lương.

   + Chủ tịch:                                                           Trần Đình Trực

   + Phó Chủ tịch:                                                    Nguyễn Ngọc Thạch

    + Phó Chủ tịch:                                                  Nguyễn Thành Huy

10. UBND xã Cát Hải:

Diện tích: 44,14 Km2, dân số: 5.586, bao gồm 04 thôn: Chánh Oai, Tân Thắng, Tân Thanh, Vĩnh Hội.

   + Chủ tịch:                                                              Lê Văn Diêu

   + Phó Chủ tịch:                                                      Đỗ Hoàng Phong
   + Phó Chủ tịch:                                                     Trần Đỗ Nam

11. UBND xã Cát Thành:

Diện tích: 42,34 Km2, dân số: 8.563 người, bao gồm 06 thôn: Thôn Chánh Hùng, Chánh Hóa, Chánh Thắng, Chánh Thiện, Hóa Lạc, Phú Trung.

   + Chủ tịch:                                                              Nguyễn Đức Chiêu

   + Phó Chủ tịch:                                                      Nguyễn Xuân Trung
   + Phó Chủ tịch:                                                      Mai Văn Bé

12. UBND xã Cát Khánh:

Diện tích: 31,34 Km2, dân số: 13.661 người, bao gồm 07 thôn: An Nhuệ, An Quang Đông, An Quang Tây, Chánh Lợi, Ngãi An, Phú Dõng, Phú Long.

   + Chủ tịch:                                                              Đinh Thành Tiến

   + Phó Chủ tịch:                                                      Nguyễn Trung Hiếu

   + Phó Chủ tịch:                                                      Đinh Phước Thắng

13. UBND xã Cát Minh:

Diện tích: 25,12 Km2, dân số: 15.145 người, bao gồm 07 thôn: Đức Phổ 1, Đức Phổ 2, Gia Lạc, Gia Thạnh, Trung An, Trung Chánh, Xuân An.

   + Chủ tịch:                                                             Trịnh Minh Bình

   + Phó Chủ tịch:                                                      Võ Văn Thọ

   + Phó Chủ tịch:                                                      Châu Văn Hùng

14. UBND xã Cát Tài:

Diện tích: 38,85 Km2, dân số: 10.235 người, bao gồm 08 thôn: Cảnh An, Chánh Danh, Hòa Hiệp, Phú Hiệp, Thái Bình, Thái Phú, Thái Thuận, Vĩnh Thành.

   + Chủ tịch:                                                              Nguyễn Bá Quang

15. UBND Xã Cát Hanh:

Diện tích: 44,22 Km2, dân số: 15.482 người, bao gồm 11 thôn: Chánh An, Hòa Hội, Khánh Lộc, Khánh Phước, Mỹ Hóa, Tân Hóa Bắc, Tân Hóa Nam, Tân Xuân, Vinh Kiên, Vĩnh Long, Vĩnh Trường.

   + Chủ tịch:                                                              Nguyễn Văn Thanh

   + Phó Chủ tịch:                                                      Nguyễn Tẫn

   + Phó Chủ tịch:                                                      Võ Trung Kiên

16. UBND xã Cát Lâm:

Diện tích: 69,55 Km2, dân số: 7.150 người, bao gồm 05 thôn: Đại Khoang, An Điềm, Hiệp Long, Long Định, Thuận Phong.

   + Chủ tịch:                                                             Trương Ngọc Hạnh

   + Phó Chủ tịch:                                                     Võ Văn Tiếng

17. UBND xã Cát Hiệp:

Diện tích: 41,06 Km2, dân số: 7.558 người, bao gồm 03 thôn: Hội Vân, Hòa Đại, Tùng Chánh.

   + Chủ tịch:                                                             Nguyễn Tôn Hiến

   + Phó Chủ tịch:                                                      Đào Văn Chung

18. UBND xã Cát Sơn:

Diện tích: 113,58 Km2, dân số: 5.322 người, bao gồm 03 thôn: Hội Sơn, Thạch Bàn Đông, Thạch Bàn Tây.

   + Chủ tịch:                                                            Phan Đông Luật

   + Phó Chủ tịch:                                                   Nguyễn Thanh Sang