Thành viên HĐND huyện
20:47, 01/07/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CÁT

KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

I. Thường trực HĐND huyện

 + Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện :                      Đỗ Văn Ngộ

 + Phó Chủ tịch HĐND huyện:                                   Nguyễn Hà Trung

II. Ban Pháp chế HĐND huyện:

 + Trưởng Ban:                                                            Võ Trọng Nhân                                           

III. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:

 + Trưởng Ban:                                                             Nguyễn Bảo Lâm

 + Phó Trưởng Ban:                                                      Thái Thị Mười