Thành viên UBND huyện
20:45, 01/07/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CÁT

NHIỆM KỲ 2016-2021

I. UBND huyện:

- Chủ tịch:           Nguyễn Văn Hưng

- Phó Chủ tịch:   Đỗ Xuân Thắng

- Phó Chủ tịch:   Bùi Quốc Nghị

- Phó Chủ tịch:    Phạm Dũng Luận

* Các Ủy viên UBND huyện:  
- Ông Lê Văn Cường, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện;
- Ông Hà Trọng Dưỡng, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Ông Nguyễn Hảo, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện;
- Ông Nguyễn Tấn Hưng, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện;
- Ông Nguyễn Văn Lê, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện;
- Ông Nguyễn Chí Linh, Ủy viên BTVHU, Trưởng Công an huyện;
- Ông Nguyễn Phúc Linh, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng TC&KH huyện;
- Ông Võ Văn Tài, Trưởng Phòng KT&HT huyện;
- Ông Tạ Công Thượng, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng TN&MT huyện;
- Ông Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTVHU, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện;
- Ông Hồ Văn Tuấn, Trưởng Phòng Y tế huyện;
- Ông Phạm Đức Vinh, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng VH&TT huyện;
- Ông Trần Xuân Vương, Trưởng Phòng Tư pháp huyện.

II. Các cơ quan chuyên môn:

1. Phòng Nội vụ:

+ Trưởng Phòng:                       Nguyễn Hảo

+  Phó Trưởng Phòng:               Võ Hữu Trí

2. Phòng Tư Pháp:

+ Trưởng Phòng:                      Trần Xuân Vương

+ Phó Trưởng Phòng:              Lưu Thị Thanh Thúy

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

+ Trưởng Phòng:                     Nguyễn Tấn Hưng

+ Phó Trưởng Phòng:              Phạm Long Bình

+ Phó Trưởng Phòng:              Bùi Bá Thặng

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Trưởng Phòng:                     Nguyễn Phúc Linh

+ Phó Trưởng Phòng:              Võ Thị Thanh Hòa

+ Phó Trưởng Phòng:              Nguyễn Thị Nguyệt

5. Phòng Văn hóa thông tin

+ Trưởng Phòng:                      Phạm Đức Vinh

+ Phó Trưởng phòng:               Nguyễn Văn Hà

6. Phòng Y tế:

+ Trưởng Phòng:                     Hồ Văn Tuấn

7. Phòng LĐ-TB&XH:

+ Trưởng Phòng:                    Phạm Anh

+ Phó Trưởng Phòng:             Trần Văn Nghiêu

+ Phó Trưởng Phòng:             Võ Đình Chiến

8. Phòng NN-PTNT:

+ Trưởng Phòng:                     Nguyễn Văn Lê

+ Phó Trưởng Phòng:             Lương Văn Khoa                      

9. Phòng KT-HT:

+ Trưởng Phòng:                     Võ Văn Tài

+ Phó Trưởng phòng:              Nguyễn Bá Chiến

+ Phó Trưởng Phòng:               Nguyễn Thị Kim Liên

10. Phòng TN-MT:

+ Trưởng Phòng:                      Tạ Công Thượng

+ Phó Trưởng Phòng:               Huỳnh Văn Trúc                   

11Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra:                  Lê Văn Cường

+ Phó Chánh Thanh tra:           Bùi Thị Bích Ngọc

12. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

+ Chánh Văn phòng:                 Hà Trọng Dưỡng

+ Phó Chánh Văn phòng:          Trịnh Thị Mỹ Lợi

+ Phó Chánh Văn phòng:           Huỳnh Hữu Đông,

III. Các đơn vị sự nghiệp:

1. Trung tâm VH-TT-TT huyện:

+ Giám đốc:                                Khổng Đình Vinh

+ Phó Giám đốc:                         Võ Đức Thọ

+ Phó Giám đốc:                         Phạm Ngọc Thanh

2. Ban QLRPH huyện:

+ Giám đốc:                                Huỳnh Thu Công

+ Phó Giám đốc:                         Hồ Đăng Bình

3. Ban QLDAĐTXD&PTQĐ:

+ Giám đốc:                                 Nguyễn Quá

+ Phó Giám đốc:                          Trần Văn Tánh

+ Phó Giám đốc:                          Lê Đức Thuận

4Hạt GTCC huyện:                     

+ Phó Hạt Trưởng phụ trách:        Phạm Minh Hoàng                

5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:

+ Giám đốc:                                  Đoàn Minh Sang

+ Phó Giám đốc                             Trần Văn Hải

+ Phó Giám đốc                            Lê Hoàng Nam

6. Trung tâm GDNN và GDTX huyện

+ Giám đốc:                                   Nguyễn Thị Thúy Kiều

+ Phó Giám đốc                             Huỳnh Công Chánh

+ Phó Giám đốc                             Phạm Thị Kiều Phương