Thành viên UBND huyện
20:45, 01/07/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CÁT

NHIỆM KỲ 2016-2021

I. UBND huyện:

- Chủ tịch:                                            Nguyễn Văn Hưng

- Phó Chủ tịch:                                     Đỗ Xuân Thắng

- Phó Chủ tịch:                                     Bùi Quốc Nghị

- Phó Chủ tịch:                                     Phạm Dũng Luận

* Các Ủy viên UBND huyện:  
- Ông Lê Văn Cường, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện;
- Ông Hà Trọng Dưỡng, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Ông Nguyễn Hảo, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện;
- Ông Nguyễn Tấn Hưng, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện;
- Ông Nguyễn Văn Lê, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện;
- Ông Nguyễn Chí Linh, Ủy viên BTVHU, Trưởng Công an huyện;
- Ông Nguyễn Phúc Linh, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng TC&KH huyện;
- Ông Võ Văn Tài, Trưởng Phòng KT&HT huyện;
- Ông Tạ Công Thượng, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng TN&MT huyện;
- Ông Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTVHU, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện;
- Ông Hồ Văn Tuấn, Trưởng Phòng Y tế huyện;
- Ông Phạm Đức Vinh, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng VH&TT huyện;
- Ông Trần Xuân Vương, Trưởng Phòng Tư pháp huyện.

II. Các cơ quan chuyên môn:

1. Phòng Nội vụ:

+ Trưởng Phòng:                               Nguyễn Hảo

+ Các Phó Trưởng Phòng:                 Võ Hữu Trí

2. Phòng Tư Pháp:

+ Trưởng Phòng:                                  Trần Xuân Vương

+ Phó Trưởng Phòng:                          Lưu Thị Thanh Thúy

3. Phòng GD-ĐT:

+ Trưởng Phòng:                                 Nguyễn Tấn Hưng

+ Phó Trưởng Phòng:                          Phạm Long Bình
+ Phó Trưởng Phòng:

4. Phòng TC-KH:

+ Trưởng Phòng:                                 Nguyễn Phúc Linh

+ Phó Trưởng Phòng:                          Võ Thị Thanh Hòa
+ Phó Trưởng Phòng:                          Nguyễn Thị Nguệt

5. Phòng VH-TT:

+ Trưởng Phòng:                                Phạm Đức Vinh

+ Phó Trưởng phòng:                         Nguyễn Văn Hà

6. Phòng Y tế:

+ Trưởng Phòng:                                  Hồ Văn Tuấn

7. Phòng LĐ-TB&XH:

+ Trưởng Phòng:                                 Phạm Anh

+ Phó Trưởng Phòng:                          Trần Văn Nghiêu

+ Phó Trưởng Phòng:                           Võ Đình Chiến

8. Phòng NN-PTNT:

+ Trưởng Phòng:                                 Nguyễn Văn Lê

+ Phó Trưởng Phòng:                          Lương Văn Khoa                      

9. Phòng KT-HT:

+ Trưởng Phòng:                                 Võ Văn Tài
 
+ Phó Trưởng phòng:                          Nguyễn Bá Chiến
+ Phó Trưởng Phòng:                          Nguyễn Thị Kim Liên

10. Phòng TN-MT:

+ Trưởng Phòng:                                     Tạ Công Thượng

+ Các Phó Trưởng Phòng:                       Huỳnh Văn Trúc                   

11Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra:                                   Lê Văn Cường

+ Phó Chánh Thanh tra:                            

12. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

+ Chánh Văn phòng:                                    Hà Trọng Dưỡng

+ Phó Chánh Văn phòng:                            Huỳnh Hữu Đông, Trịnh Thị Mỹ Lợi

III. Các đơn vị sự nghiệp:

1. Trung tâm VH-TT-TT huyện:

+ Giám đốc:                                         Thái Văn Hưng

+ Phó Giám đốc:                                 Võ Đức Thọ, Nguyễn Văn Thanh

2. Ban QLRPH huyện:

+ Giám đốc:                                           Huỳnh Thu Công

+ Phó Giám đốc:                                   Ngô Thanh Hùng

3. Ban QLDAĐTXD&PTQĐ:

+ Giám đốc:                                          Nguyễn Quá

+ Phó Giám đốc:                                  Lê Đức Thuận, Trần Văn Tánh

4Hạt GTCC huyện:

+ Hạt Trưởng:                                     Lương Văn Hưng

+ Các Phó Hạt Trưởng:                      Võ Bảy, Phạm Minh Hoàng                

5. Hội CTĐ huyện:

+ Chủ tịch:                                            Nguyễn Xuân An

+ Phó Chủ tịch:                                    Nguyễn Thị Xuân Mai