Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN