Danh bạ
20:27, 03/10/2022

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail, điện thoại, địa chỉ

UBND cấp huyện

 

 

1

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch UBND huyện Phù Cát

ĐTCQ: (0256)3850212

ĐTDĐ: 0983033868

Email: hungnv@phucat.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: 141- Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.

UBND cấp xã, thị trấn

 

 

2

Nguyễn Ngọc Phước

Chủ tịch UBND

thị trấn Ngô Mây

ĐTCQ: 0256.3750.434

ĐTDĐ: 0986.976.146

Email: phuocnn-cattrinh@phucat.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Khu An Bình, thị trấn Ngô Mây

3

Trần Công Tòng

Chủ tịch UBND

xã Cát Tân

ĐTCQ: (0256)3650.823

ĐTDĐ: 0977.025.114

Email: tongtc-cattan@phucat.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Kế Sinh

Chủ tịch UBND xã Cát Tường

ĐTCQ: 02563551109

ĐTDĐ: 0984.521.526

Email: sinhnk-cattuong@phucat.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Xuân an, xã Cát Tường

5

Nguyễn Vũ Bằng

Chủ tịch UBND xã Cát Nhơn

ĐTCQ: (0256)3853.816

ĐTDĐ: 0962.356.478

Email: bangnv-catnhon@phucat.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn

6

Võ Ngọc Thương

Chủ tịch UBND xã Cát Hưng

ĐTCQ: (0256)3853.384

ĐTDĐ: 0949.224.102

Email: thuongvn-cathung@phucat.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Hưng Mỹ I, xã Cát Hưng

7

Nguyễn Văn Tài

Chủ tịch UBND xã Cát Thắng

ĐTCQ: (0255)3853136

DDTDDD: 0972768792

Email: tainv-catthang@phucat.binhdinh.gov.vn

8

Đinh Hữu

Chủ tịch UBND xã Cát Chánh

ĐTCQ: (0256)3504252

ĐTDĐ: 0989.271.490

Email: huud-catchanh@phucat.binhdinh.gov.vn

9

Trần Đình Trực

Chủ tịch UBND

thị trấn Cát Tiến

ĐTCQ: (0256)3653118

ĐTDĐ: 0919.081.826

Email: tructd-cattien@phucat.binhdinh.gov.vn

10

Lê Văn Diêu

Chủ tịch UBND xã Cát Hải

ĐTCQ: (0256)3691164

ĐTDĐ: 0935.561.179

Email: dieulv-cathai@phucat.binhdinh.gov.vn

 

 

11

Nguyễn Đức Chiêu

Chủ tịch UBND xã Cát Thành

ĐTCQ: (0256)3690077

ĐTDĐ: 0984.906.707

Email: chieund-catthanh@phucat.binhdinh.gov.vn

12

Đinh Thành Tiến

Chủ tịch UBND xã Cát Khánh

ĐTCQ: 0256.3690126

ĐTDĐ: 0988.808.777

Email: tiendt-catkhanh@phucat.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh

13

Trịnh Minh Bình

Chủ tịch UBND xã Cát Minh

ĐTCQ: (0256)3854.112

ĐTDĐ: 0969.890.177

Email: binhtm-catminh@phucat.binhdinh.gov.vn

14

Nguyễn Bá Quang

Chủ tịch UBND xã Cát Tài

ĐTCQ: (0256)3694.228

ĐTDĐ: 0989.602.177

Email: quangnb-cattai@phucat.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Thái Thuận, xã Cát Tài

15

Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch UBND xã Cát Hanh

ĐTCQ: (0256)3852252

ĐTDĐ: 0988.854.321

Email: thanhnv-cathanh@phucat.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh

16

Phan Đông Luật

Chủ tịch UBND xã Cát Sơn

ĐTCQ: (0256)3852818

ĐTDĐ: 0976166893

Email: luatpd-catson@phucat.binhdinh.gov.vn

17

Trương Ngọc Hạnh

Chủ tịch UBND xã Cát Lâm

ĐTCQ: (0256)3852.848

ĐTDĐ: 0966.137.373

Email: hanhtn-catlam@phucat.binhdinh.gov.vn

18

Nguyễn Tôn Hiến

Chủ tịch UBND xã Cát Hiệp

ĐTCQ: (0256)3852.811

ĐTDĐ: 0387.796.063

Email: hiennt-cathiep@phucat.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ cơ quan: Thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp.

19

Phan Thành Trung

Chủ tịch UBND xã Cát Trinh

ĐTCQ: (0256)3750812

ĐTDĐ: 0962676977

Email: trungpt@phucat.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Phong an, xã Cát Trinh

Cùng chuyên mục