HĐND xã - thị trấn
20:50, 07/01/2016

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

                                             

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Sơn:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Phan Văn Kiệm

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                            Kiều Đức Dũng

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Lâm:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                       Phạm Thiên Định

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Nguyễn Văn Danh

3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hiệp:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Châu Ngọc Anh

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                            Nguyễn Tôn Hiến

4. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hanh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Lê Văn Dũng

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                             Võ Hùng Kiệt

5. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tài:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Nguyễn Bá Phương

6. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Minh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Huỳnh Ngọc Thơm

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                             Châu Văn Hùng

7. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Khánh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Nguyễn Văn Thông

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lê Đức Hiền

8. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Thành:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Nguyễn Văn Hùng

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Nông Chí Quang

9. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hải:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Đặng Văn Hà

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Đặng Văn Dũng

10. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tiến:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Đỗ Xuân Thuyên

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Cao Ngọc Hảo

11. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Chánh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Văn Thanh Đua

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Huỳnh Ngọc Ánh

12. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Thắng:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Trà Thị Phụng

13. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hưng:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Hồ Văn Tố

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Trần Văn Minh

14. Thường trực Hội đồng nhân dân xã  Cát Nhơn:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lê Văn Bằng

15. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tường:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                       Võ Tấn Đông

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lê Công Hùng

16. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tân:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Nguyễn Văn Khánh

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Trần Mười

17. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Trinh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                       Nguyễn Thanh Tùng

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lương Văn Nhẫn

18. Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Ngô Mây:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Ngô Mây:              Phan Văn Phùng

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Ngô Mây:      Đặng Văn Thanh