HĐND xã - thị trấn
20:50, 07/01/2016

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

                                             

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Sơn:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Phan Đông Luật

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                            Kiều Đức Dũng

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Lâm:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Nguyễn Văn Cảnh

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                             Nguyễn Văn Danh

3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hiệp:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Nguyễn Văn Cho

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                             

4. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hanh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Võ Hùng Kiệt

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                            

5. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tài:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Hồ Ngọc Liên

6. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Minh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Huỳnh Ngọc Thơm

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                             

7. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Khánh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Nguyễn Văn Thông

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lê Đức Hiền

8. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Thành:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Trần Hữu Trí

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Nông Chí Quang

9. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hải:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Đồng Thị Kim Trang

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                             Đặng Văn Dũng

10. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tiến:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Nguyễn Thanh Thảo

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Nguyễn Hữu Huy

11. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Chánh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Văn Thanh Đua

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Huỳnh Ngọc Ánh

12. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Thắng:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Nguyễn Văn Dũng

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Nguyễn Như Ân

13. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hưng:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Phan Đình Hiệp

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Châu Thị Hằng

14. Thường trực Hội đồng nhân dân xã  Cát Nhơn:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Trần Văn Tâm

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Đoàn Bá Mưu  

15. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tường:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                       Võ Tấn Hạnh

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lê Công Hùng

16. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tân:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Đào Văn Tú

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Hà Văn Ca

17. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Trinh:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Nguyễn Thị Cẩm

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              

18. Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Ngô Mây:

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Ngô Mây:             Đinh Văn Cư

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Ngô Mây:     Hồ Nhị Bình